F{s F{erSÒPSWO OXU|QXS|PVVV
숢hs hSXFQQSP OXUV|UQ|OVPT
s hS厚{QROO OXUV|SU|RQPP
s SђꕐPTSU OXUU|RW|RVVV
ƒ{s 茧썂SȒiPQWR|P OXTV|RW|UXOO
Δnƒ{s 茧ΔnsÓ{mbWWR|T OXQOT|S|QOSV
kHcƒ{s HckHcs鑃sƌW|V OPWU|UU|QOQO
kCƒ{s VSVБ@@@iϏqxj OPSS|WQ|SWXR
\nƒ{s ͑SXXQX|P OPTT|SQ|QQRP